วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
ภาคเรียน
  ภาคปกติ เรียน วันจันทร์ - ศุกร์
  ภาคบ่าย เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ระดับ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ชื่อ-สกุล :  
เลขที่บัตรประชาชน :  
วัน เดือน ปีเกิด :  
อายุ :   ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
ID Line :  
ชื่อ-สกุลบิดา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
ชื่อ-สกุลมารดา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :  
ความสัมพันธ์ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
สถานภาพทางการศึกษา
สำเร็จการศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
กศน.ม.ต้น(ม.3)
กศน.ม.ปลาย(ม.6)
จบจากโรงเรียน :  
จังหวัด :  
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์
ชื่อ-สกุลผู้แนะนำ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
สื่อ หรือ ผู้แนะนำ :   ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน
นักเรียนใหม่
ครูแนะแนวโรงเรียนเดิม
อาจารย์แนะแนวบีทีแอด หรือ ครูบีทีแอด
เพจวิทยาลัยฯ หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ
ป้ายข้างทาง หรือ ป้ายติดรถประจำทาง
โบว์ชัวร์ หรือ เอกสารวิทยาลัยฯ
สอบถามทางโทรศัพท์