รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 4 มิถุนายน เปิดเรียนภาคพิเศษชั้นปี1
  วันที่ 22-23 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวช.1
  วันที่ 25 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวช.1ภาคพิเศษ และปวส.
  วันที่ 29 มิถุนายน วันไหว้ครู
  วันที่ 7 กรกฎาคม แห่เทียนพรรษา

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์