ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- บริหารธุรกิจ การบัญชี
- บริหารธุรกิจ การตลาด
- บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
- บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
- บริหารธุรกิจ การโรงแรม