ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- บริหารธุรกิจ การบัญชี
- บริหารธุรกิจ การตลาด
- บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ