ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) รับนักเรียนที่จบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( กศน. ม.3 )

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )รับนักเรียน นักศึกษาที่จบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ทุกสาขา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กศน. ม.6 )