เผยแพร่งานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการเขียนแผนกลยุทธ์การตลาด
ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการงานทะเบียน
การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยตลาด
การพัฒนาการช่วยจำส่วนต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์โดยกิจกรรมการใบ้คำ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริม เรื่องการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม