อาจารย์บุษกร มาตราช
หัวหน้าแผนกสัมพันธ์วิชาชีพ-สำนักงาน


อาจารย์ฉัฏฐา เขมะชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์นุชรีกรณ์ อั้นอำไพ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ ปวส.


อาจารย์สุกัญญา หาญศึก
หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพ


อาจารย์วิสา ตั้งมณีพิทักษ์อาจารย์กนกวรรณ แจงจริยาอาจารย์สุทธิพงศ์ ปรุงกลิ่นอาจารย์ทิฐิภร คงแก้วอาจารย์ชลธิชา โชคสกุล


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<