อาจารย์ปริญดา จันทสิทธิ์
หัวหน้าแผนกการจัดการและโลจีสติกส์


อาจารย์เยาวลักษณ์ อาลักษณสุวรรณอาจารย์บุษกร มาตราชอาจารย์ฉัฏฐา เขมะชาติอาจารย์สุกัญญา หาญศึกอาจารย์พิรชัช บุญเลิศอาจารย์สุทธิพงศ์ ปรุงกลิ่นอาจารย์ชลธิชา โชคสกุล
ประสานงานภาคพิเศษ


อาจารย์ณัฐพงษ์ ฟักทองอาจารย์อนุวัฒน์ เซาะมัน


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<