อาจารย์สุนทรี ตรีพาทย์
หัวหน้าแผนกการตลาด และงานการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม


อาจารย์ภณิดา ปรัชญชรินทรอาจารย์พชรภูมิ มูลหล้าอาจารย์สุทธิพงษ์ ด้วงเงินอาจารย์วราลี ชื่นผลอาจารย์เบญจวรรณ์ โมกสีลา


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<