อาจารย์สิทธิพร ธรรมธร
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์


อาจารย์สุภาพร ศรีสมัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ กิจกรรมนักศึกษา


อาจารย์นุชรีกรณ์ อั้นอำไพอาจารย์รตาอร ธนะสิริ
หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยการทำงาน


อาจารย์วิสา ตั้งมณีพิทักษ์อาจารย์จงรักษ์ ศิริเทศอาจารย์ภัทรนันฐ์ สร้างวงศ์ใหม่อาจารย์ประไพศรี ฤทธิ์ไธสง
หัวหน้างานกิจกรรม


อาจารย์อภิญญา ทับอ่ำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปวช.


อาจารย์วิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่างอาจารย์ตฤณ สังข์ทอง


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<