อาจารย์ภัทรนันฐ์ สร้างวงศ์ใหม่
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


อาจารย์สุภาพร ศรีสมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ สื่อสารองค์การ


อาจารย์นุชรีกรณ์ อั้นอำไพอาจารย์รตาอร ธนะสิริ
หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยการทำงาน


อาจารย์วิสา ตั้งมณีพิทักษ์อาจารย์ประไพศรี ฤทธิ์ไธสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับ ปวช.


อาจารย์จงรักษ์ ศิริเทศอาจารย์สิทธิพร ธรรมธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม


อาจารย์วิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่างอาจารย์ตฤณ สังข์ทองอาจารย์อัจฉรา โสดา


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<