อาจารย์ศิรินญา ชาญตะกั่ว
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์วรันธร ปรุงเรณู
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/งานวิจัย-นวัตกรรม
หัวหน้ายุทธศาสตร์

อาจารย์โกสินทร์ หมายหาทรัพย์
หัวหน้างานอาคารสถานที่


อาจารย์วรัญญา พุ่มดอกไม้
เว็บมาสเตอร์


อาจารย์สุภาวดี รองสุพรรณ์ผชอ.เอกชัย แซ่เฮง


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<