อาจารย์ทิพนา เอ้ยวัน
หัวหน้าแผนกการโรงแรม


อาจารย์สุธาศินี พลอยสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปวส.


อาจารย์จามจุรี บายศรีอาจารย์สหรัฐ ทีปีเนตร


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<