อาจารย์ประทุม วงศ์วีระกุล
หัวหน้าแผนกการบัญชี


อาจารย์พิชญดา มหาสุด
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร


อาจารย์จำนรรจ์ หลงกระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


อาจารย์นลินรัตน์ วิเศษวรพงษ์อาจารย์บุษกร มาตราชอาจารย์ชลธิชา โชคสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
งานส่งเสริมบุคลิกภาพภาคพิเศษ

อาจารย์วรรณวิสา กรสวัสดิ์


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<