อาจารย์สิทธิพร ธรรมธร
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์


อาจารย์สุภาพร ศรีสมัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ ปวช.


อาจารย์รตาอร ธนะสิริอาจารย์จงรักษ์ ศิริเทศอาจารย์ภัทรนันฐ์ สร้างวงศ์ใหม่อาจารย์อภิวัฒน์ พันธุสุขอาจารย์อภิญญา ทับอ่ำ


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<