พิธีมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรม "ศูนย์บริการวิชาชีพ" จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ