ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พ.ศ.2551
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาโครงการ "รณรงค์การมีวินัยการจราจร"
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาระดับจังหวัด "โครงการเสมารวมใจ ต้านภัยยาบ้า" ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2538
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542-2546
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พ.ศ. 2548
รางวัลเกียรติคุณ
"บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส" จัดหาทุน มอบให้แกเด็กกำพร้าบ้าน ปากเกร็ด คนชราบ้านบางแค เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ติดต่อกันทุกปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เข้าเฝ้ารับโลเกียรติคุณ