ประวัติของวิทยาลัย
    สถานที่ตั้ง
    เลขที่ 88 สุขุมวิท 73 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
    มีเนื้อที่ 6 ไร่ 90 ตารางวา
    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ณ อาคารเลขที่ 88 สุขุมวิท 73 ได้ก่อกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาขึ้น ชื่อว่า "กรุงเทพธุรกิจพณิชยการ" โดย ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และ ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ และความสามารถในแขนงอาชีวศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพ และ ค้นคว้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกบัญชี การขาย เปิดเรียนภาคเช้า ปีแรก เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีนักเรียนรุ่นแรก 175 คน โดยมีครูประจำ 10 ท่าน และ ครูพิเศษ 5 ท่าน
เหตุการณ์สำคัญ
    พ.ศ. 2523  - สร้างอาคารหลังที่ 2 มีนักเรียนรวม 504 คน ครูประจำ 21 ท่าน ครูพิเศษ 5 ท่าน
    พ.ศ. 2524  - มีนักเรียนทั้งหมด 1,249 คน ครูประจำ 51 ท่าน ครูพิเศษ 7 ท่าน
    พ.ศ. 2525  - นักเรียนระดับชั้น ปวช. รุ่นที่ 1 จบการศึกษา
    พ.ศ. 2526  - เปิดหลักสูตร ปวท. รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า แผนกบัญชี การเงิน การธนาคาร เรียนเวลา 14.00-21.00 น.
            - ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ คือ "เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ" รับนักเรียนเข้าเรียนในภาคแรกรวม 3 ห้อง และเพิ่มอีก 1 ห้อง
    พ.ศ. 2533  - อาจารย์ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์ ได้แต่งเพลงของสถาบัน คือ เพลงมาร์ชเทคนิค และ บีทีแอดรำลึก ให้ น.ส.ชไมพร จูงกระโทก นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 เป็นผู้ขับร้อง
    พ.ศ. 2535  - สร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว คือ อาคาร 4 เป็นห้องเรียนปรับอากาศ 10 ห้อง สำหรับระดับ ปวส.
    พ.ศ. 2542  - ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542-2546
    พ.ศ. 2543  - จัดงาน แจกประกาศนียบัตร ให้ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวส. ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
    พ.ศ. 2548  - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.)