ปรัชญา
วิชาการเด่น คิดดี มีคุณธรรม งามบุคลิกภาพ
เอกลักษณ์
บุคลิกภาพงาม มีความเป็นนักบริหาร
อัตลักษณ์
คิดเป็น ยิ้มง่าย ไหว้สวย
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐาน
พันธกิจ
1. ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะ 12 ประการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างวินัย และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี