รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 27 กรกฎาคม ทัศนศึกษาปวช.1-2
  วันที่ 31-4 สิงหาคม สอบกลางภาค1/60
  วันที่ 11 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่
  วันที่ 2 กันยายน กิจกรรมกีฬาสี

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์