รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 4 มิถุนายน เปิดเรียนภาคพิเศษชั้นปี1
  วันที่ 12 มิถุนายน เปิดเรียนชั้นปี1
  วันที่ 22-23 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวช.1
  วันที่ 25 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวช.1ภาคพิเศษ และปวส.
  วันที่ 29 มิถุนายน วันไหว้ครู

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์