รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน เปิดเทอม2/61
  วันที่ 27-28 พฤศจิกายน ทัศนศึกษาปวส.2
  วันที่ 4 ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อ
  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
  วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 20-21 ธันวาคม งานพาณิชย์

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์